Complete your Application for Educational Benefits

Published on Oct 13, 2020

Even though school meals are free this school year, qualifying federal educational and meal benefits program applications generate much-needed educational funds for all of our schools. Many families qualify for free or reduced-price meals. Applications can be accepted until Jan. 4. 

Apply Online

Your US citizenship or immigration status does not affect your eligibility for free or reduced price benefits.

If you have any questions at any point during the application, click Help to get help with the current section or call 952-681-6570.

Families may also be eligible for reduced fees for transportation, testing, field trips, athletics and other school fees. Complete the meal benefits application and check the box to share for other school benefits. Only one application is required for all children in the same household who attend Bloomington Public Schools.

 

Complete su Solicitud de Beneficios Educativos 

A pesar de que este año escolar las comidas son gratuitas, las solicitudes para beneficios federales educativos y de comida generan fondos que tanto necesitamos para nuestras escuelas. Muchas familias califican para comidas a precio reducido o gratuito. Se aceptan solicitudes hasta el 4 de enero. 

¡Haga su solicitud en línea! 

Su ciudadanía o estado migratorio no afectan su elegibilidad para los beneficios a precio reducido o gratuito.

Si al llenar su solicitud tiene preguntas, por favor haga clic en “Help” para recibir ayuda con esa sección, o llame al 952-681-6570

Las familias que aplican podrían resultar elegibles también para reducción de cuotas de transportación, exámenes, salidas de campo, actividades atléticas y otras cuotas escolares. Al completar la solicitud, marque la casilla de “compartir su estatus para otros beneficios escolares”. Sólo se necesita una solicitud para todos los niños que viven en la casa y que asisten a las Escuelas Públicas de Bloomington. 

 

Buuxi Codsiga ama Foomka Raashinka

In kasta oo raashinka iskuuladka ee sanadkan ay lacag la’aan ama free yihiin, haddana waxaa la idinka codsanaya inaad soo buuxisan maadama dowlada looga helo lacag-waxbarasho oo dhamaan iskuulad ay aad ugu baahan yihiin ay ku xirantahay foomka rashinka. Waxaan ognahey inay jiraan qoysas badan oo qualify u ah barnamijka raashinka lacag la’aanta ama la qiimo jabiyey. Codsigan waxaa la aqbalaya ilaa 4ta bisha January. 

Halkan Online ka buuxi!

Warqada raashinka oo aad buuxiso jinsiyaddaada Mareykanka ama xaaladdaada immigration-ka wax saameyn ah kuma yeelanayso.

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid inta aad buuxineyso foomka, fadlan soo wac 952-681-6570.

Qoysasku sidoo kale waxay xaq u yeelan karaan in laga dhimo kharashka gaadiidka, imtixaanka, field trips, ciyaaraha iyo waxyaabo kale oo ku saabsan iskuulka. Buuxi arjiga warqada cuntada oo calaamadee box-ka si aad u hesho faa’iidoyinka la socda buuxinta warqadan. Kaliya waxaad u baahantahay inaad u buuxiso hal foom dhamaaan ilmahada dhigtan Iskuulka Dadweynaha Bloomington.